OBSŁUGA SPRAW Z ZAKRESU PRAWA PRACY

Sporządzamy projekty umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji.

Opiniujemy umowy dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych oraz umowy o świadczenie usług pracy tymczasowej.

Sporządzamy oraz wprowadzamy zmiany do treści regulaminów pracy, wynagradzania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Na co dzień doradzamy w bieżącej obsłudze stosunków pracy, m.in. w zakresie :

– planowania i rozliczania czasu pracy,
– sporządzania oświadczeń o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umów o pracę,
– stosowania kar porządkowych,
– planowania i rozliczania urlopów wypoczynkowych,
– podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym,
– ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Obsługujemy spory z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym m.in.:

– spory dotyczące rozwiązania umów o pracę,
– spory dotyczące roszczeń o godziny nadliczbowe,
– spory dotyczące roszczeń z umów o zakazie konkurencji,
– spory dotyczące roszczeń na gruncie przepisów o dyskryminacji lub mobbingu,
– spory dotyczące odwołań od decyzji ZUS.

Doradzamy w zarządzaniu relacjami z partnerami społecznymi, w tym z organizacjami związkowymi, radami pracowników oraz społeczną inspekcją pracy.

Zapewniamy bieżące wsparcie oraz udział w negocjacjach ze związkami zawodowymi, w tym dotyczących:
– postanowień układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych,
– zmian zasad wynagradzania i premiowania,
– postanowień porozumień regulujących warunki zwolnień grupowych.

Obsługujemy procesy restrukturyzacyjne, w tym m.in.:

– procesy zwolnień grupowych,
– procesy outsourcingowe,
– procesy przejęć zakładów pracy w trybie art. 23(1) KP.

Obsługujemy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy.