OBSŁUGA KONTRAKTÓW ORAZ SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

Zajmujemy się bieżącą obsługą kontraktów. Konstruujemy umowy dedykowane specyficznym stosunkom zobowiązaniowym. Projektujemy i opiniujemy standardowe umowy wykorzystywane w relacjach gospodarczych. Uczestniczymy w negocjacjach.

Posiadamy doświadczenie w obsłudze:

-umów handlowych zawieranych z sieciami handlowymi,
-umów przewozowych, zarówno w transporcie krajowym jak i międzynarodowym ( konwencja CMR ), umów spedycji oraz umów o świadczenie usług logistycznych
-umów z zakresu specjalistycznych projektów IT, w tym umów dotyczących dostawy, modyfikacji oraz serwisowania oprogramowania,
-umów z zakresu prawa autorskiego, w tym umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych,
-umów z zakresu prawa ochrony danych osobowych, w tym umów zlecenia przetwarzania danych osobowych,
-umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o świadczenie usług pracy tymczasowej oraz outsourcingu usług kadrowo – płacowych.

Zajmujemy się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego.

W ramach ww. obsługi zapewniamy:

-obsługę posiedzeń statutowych organów spółek,
-opracowanie projektów uchwał,
-reprezentację w postępowaniu przed KRS,
-obsługę corocznego procesu zatwierdzenia roku obrotowego.

Przeprowadzamy procesy rejestracji, łączenia, przekształceń oraz likwidacji spółek.

Przerejestrowujemy spółki z RHB do KRS.

Doradzamy w negocjacjach i przygotowaniu umów nabycia udziałów.

OBSŁUGA SPRAW Z ZAKRESU PRAWA PRACY

Sporządzamy projekty umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji.

Opiniujemy umowy dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych oraz umowy o świadczenie usług pracy tymczasowej.

Sporządzamy oraz wprowadzamy zmiany do treści regulaminów pracy, wynagradzania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Na co dzień doradzamy w bieżącej obsłudze stosunków pracy, m.in. w zakresie :

– planowania i rozliczania czasu pracy,
-sporządzania oświadczeń o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umów o pracę,
-stosowania kar porządkowych,
-planowania i rozliczania urlopów wypoczynkowych,
-podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym,
-ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Obsługujemy spory z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym m.in.:

– spory dotyczące rozwiązania umów o pracę,
-spory dotyczące roszczeń o godziny nadliczbowe,
-spory dotyczące roszczeń z umów o zakazie konkurencji,
-spory dotyczące roszczeń na gruncie przepisów o dyskryminacji lub mobbingu,
-spory dotyczące odwołań od decyzji ZUS.

Doradzamy w zarządzaniu relacjami z partnerami społecznymi, w tym z organizacjami związkowymi, radami pracowników oraz społeczną inspekcją pracy.

Zapewniamy bieżące wsparcie oraz udział w negocjacjach ze związkami zawodowymi, w tym dotyczących:
-postanowień układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych,
-zmian zasad wynagradzania i premiowania,
-postanowień porozumień regulujących warunki zwolnień grupowych.

Obsługujemy procesy restrukturyzacyjne, w tym m.in.:

– procesy zwolnień grupowych,
-procesy outsourcingowe,
-procesy przejęć zakładów pracy w trybie art. 23(1) KP.

Obsługujemy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy.

DORADZTWO Z ZAKRESU PRAWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Zapewniamy obsługę procesu wdrożenia RODO.

Sporządzamy kompleksową dokumentację wewnętrzną RODO.

Obsługujemy kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( UODO/GIODO ).

Zapewniamy dokumentację procesu ogólnej oceny ryzyka przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami RODO.

Sporządzamy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami RODO.

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu RODO.

Udzielamy porad dotyczących stosowania RODO:

-doradzamy działom HR w przetwarzaniu danych osobowych pracowników,
-doradzamy działom sprzedaży i marketingu w zakresie zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych klientów.

Opracowujemy treść Polityki Prywatności.

Sporządzamy pozostałą dokumentację z zakresu przetwarzania danych osobowych:

-wzory imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
-formularze zgód na przetwarzanie danych osobowych,
-klauzule realizujące tzw. obowiązki informacyjne.

Sporządzamy oraz negocjujemy umowy z zakresu przetwarzania danych osobowych.

Zapewniamy prawną obsługę komercyjnych projektów, powiązanych z przetwarzaniem danych osobowych, takich jak:

-budowa i obsługa programów lojalnościowych,
-realizacja kampanii sprzedażowych i marketingowych,
-budowa i obsługa sklepów internetowych,
-realizacja międzynarodowych projektów korporacyjnych.